Love Story เล่ม 20 พิษรักแรงแค้น ตอน ไม้กางเขน 1

ขายการ์ตูนออนไลน์ Darling เล่ม 30 ขายการ์ตูนออนไลน์ Darling เล่ม 31 การ์ตูน Darling เล่ม 33 การ์ตูน Darling เล่ม 34 การ์ตูน Darling เล่ม 36 การ์ตูน Lady เล่ม 42 การ์ตูน Lady เล่ม 52 การ์ตูน Lady เล่ม 62

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก


Love Story เล่ม 20 พิษรักแรงแค้น ตอน ไม้กางเขน 2


การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี

อ่านแล้วถูกใจช่วยกันกดไลค์แฟนเพจของเว็บมังงะฮอร์เร่อกันด้วยนะจ๊ะ คลิกที่นี่เลยแฟนเพจ อ่านการ์ตูนฟรี

ติ ชมเว็บไซต์ แนะนำแนวการ์ตูนที่ชอบ ด้วย account google หรือ facebook ได้ที่หน้าพูดคุยกัน ติดต่อแอดมิน หรือคอมเม้นท์ในหน้าการ์ตูนที่ชอบได้เลยจ้า


10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต
ก่อนอื่น! ต้องขอทำความเข้าใจกันสักนิดเผื่อว่าจะมีใครงง… มังงะ ที่เรากำลังพูดถึงนี้หมายถึง หนังสือการ์ตูน ส่วนที่เราเห็นตัวการ์ตูนขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวปล่อยพลังใส่กันเป็นฉากๆ มีเสียงคนพากย์เพิ่มอรรถรสความเมามันส์แบบนั้นคือ อนิเมะ ส่วนมากแล้วการ์ตูนเรื่องนึงมักมีทั้งมังงะและอนิเมะ ใครชอบแบบไหนเลือกรับชมกันตามสะดวก และก็อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า วันนี้จะพูดถึง มังงะ ลองมาดู 10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต จะแจ่มแจ๋วขนาดไหนอย่าได้พลาดเชียว!

10. HunterxHunter

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 10. HunterxHunter

การ์ตูนมังงะที่เข้ามาในอันดับ 10 คือเรื่อง ฮันเตอร์ ฮันเตอร์ ที่เขียนโดย โยชิฮิโร โตกาชิ เป็นเรื่องราวการผจญภัยของ กอร์น ฟรีคส์ เด็กชายที่ออกตามหา จิน ฟรีคส์ ผู้เป็นพ่อ และมีความใฝฝันจะเป็นฮันเตอร์ตามรอยพ่อเช่นกัน เรื่องราวระหว่างการเดินทางของเด็กชายคนนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องไปอ่านกันดู ว่าแต่การ์ตูนเรื่องนี้…เขียนมากี่ปีแล้วนะ?


9. Berserk

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 9. Berserk

เบอร์เซิร์ก ที่เขียนโดย เคนทาโร่ มิอุระ เรื่องราวของ กัซ นักดาบในยุคกลางที่เข้าร่วมสงคราม และเข้าร่วมต่อสู้กับพระเจ้า การ์ตูนมังงะเรื่องนี้มีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการ์ตูนที่มียอดขายถล่มทลายอยู่ในอันดับต้นๆ เช่นกัน


8. Slam Dunk

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 8. Slam Dunk

การ์ตูนที่ปลุกกระแสกีฬาบาสเก็ตบอลได้เป็นอย่างดี! สแลมดังก์ เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเขียนโดย ทาเคฮิโกะ อิโนอุเอะ เรื่องราวของกีฬา ความรัก และพองเพื่อน ความน่าประทับใจเหล่านี้ไม่แปลกหรอก ที่เรื่องนี้จะเป็นการ์ตูนขวัญใจของใครหลายๆ คน

7. Fullmetal Alchemist

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 7. Fullmetal Alchemist

ฟูลเมทัลอัลเคมิสต์ หรือชื่อไทยว่า แขนกล คนแปรธาตุ เรื่องราวของสองพี่น้อง เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค ที่ศึกษาวิชาต้องห้ามอย่างการเล่นแร่แปรธาตุ เป็นการ์ตูนที่เขียนขึ้นโดย ฮิโระมุ อาราคาวะ เป็นมังงะที่อัดแน่นไปด้วยการต่อสู้สุดมันส์ แถมยังซ่อนฉากเรียกน้ำตาเอาไว้มากมายอีกด้วย

6. Fairy Tail

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 6. Fairy Tail

การ์ตูนแนวแฟนตาซีที่เขียนโดย ฮิโระ มาชิม่า เล่าถึงเรื่องราวความป่วน การต่อสู้ และการผจญภัยของเหล่าจอมเวทย์แห่งกิลด์ แฟรี่เทล การพบกันระหว่าง ลูซี่ หญิงสาวผู้มีความสามารถในการอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว กับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกรอิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ ทั้งสองคนได้ร่วมต่อสู่กับจอมเวทย์คนอื่นๆ จนนำไปสู่เรื่องราวความสนุกสนาน ณ ที่แห่งนี้


5. Bleach

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 5. Bleach

เทพมรณะ การ์ตูนชื่อดังผลงานการสร้างสรรค์ของ คุโบะ ไทเทะ เรื่องราวของ คุโรซากิ อิจิโกะ นักเรียนมัธยมปลายผู้สามารถมองเห็นวิญญาณ ได้พบกับยมฑูตนามว่า คุจิกิ ลูเคีย แล้วเรื่องราวความสนุกสุดมันส์ในการเป็นยมฑูตของอิจิโกะก็ได้เริ่มขึ้น


4. Death Note

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 4. Death Note

การ์ตูนแนวลึกลับ ผลงานเขียนเรื่องของ สึงุมิ โอบะ และวาดภาพโดย ทาเคชิ โอบาตะ เรื่องราวของยางามิ ไลท์ เด็กนักเรียนมัธยมปลายระดับหัวกะทิที่ได้พบกับสมุดเดธโน้ตของยมฑูต ลุค ที่สามารถฆ่าคนได้เพียงเขียนชื่อคนๆ นั้นลงในสมุดบันทึกเล่มนั้น ความเข้มข้นของเนื้อหา การหักมุม และมุขตลกร้ายที่แฝงอยู่ในเรื่องนำให้การ์ตูนเรื่องนี้กลายเป็นที่สนใจทั้ง มังงะ และอนิเมะเลยทีเดียว


3. Dragon Ball

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 3. Dragon Ball

ชาลา-เฮด-ชาลา เรื่องราวของการออกตามหาดราก้อนบอลให้ครบ 7 ลูก เพื่อขอพรหนึ่งข้อจากเทพเจ้ามังกร เป็นผลงานการเขียนของ โทริยาม่า อากิระ พูดถึงเรื่องนี้แล้ว… คงไม่มีใครไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้หรอกเนอะ เรียกได้ว่าหลายคนโตมากับการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนี้เลยล่ะ2. Naruto

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 2. Naruto

นินจาจอมคาถานารูโตะ เรื่องราวของเด็กหนุ่ม อุซึมากิ นารูโตะ ผู้มีปีศาจจิ้งจอกเก้าหางถูกผนึกไว้ในตัว! เขียนโดย มาซาชิ คิชิโมโตะ มังงะเรื่องนี้สร้างความสนุกให้กับผู้ชมมายาวนานกว่า 15 ปี จริงๆ แล้วเรื่องอื่นอาจจะนานกว่าอีก เพียงแต่เรื่องนี้เหล่าแฟนๆ ของนินจาหน้าแมวได้รับชมตอนจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ะสิ แถมตอนนี้ยังมีภาคต่อของลูกชายนารูโตะออกมาแล้ว ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสนุกสนานได้เท่ารุ่นพ่อรึเปล่า


1. One Piece

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 1. One Piece

“ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย!” ประโยคที่ตัวเอกของเรื่องอย่าง กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง มังกี้ ดี ลูฟี่ พูดไว้อยู่เสมอ เรื่องราวการผจญภัยในยุคทองของโจรสลัดที่ออกตามล่าหา วันพีช เขียนโดย เออิจิโร่ โอดะ จัดว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังที่มีแฟนคลับมากที่สุดในโลกอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว ถ้านับเวลานี่ก็ปาเข้าไป 17 ปีแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะจบ…ได้ข่าวแว่วๆมา(อีกละ) ว่านักวาดเขาวางแผนตอนจบไว้อีก 10 ปีข้างหน้า…สู้ต่อไปนะลูฟี่ และแฟนคลับวันพีชทั้งหลาย

สุดยอดไปเลยนะเนี่ย! การ์ตูนมังงะแต่ละเรื่องนี่แทบจะเป็นตำนาน ที่เราบอกว่าต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิตก็เพราะไม่อยากให้คุณพลาด! เรื่องราวความสนุกครบรส กินใจแบบนี้ไง ชอบแนวไหนไปหาอ่านกันดู

 ที่มา https://daily.rabbit.co.th/การ์ตูนห้ามพลาด


Love Story เล่ม 20 พิษรักแรงแค้น ตอน ไม้กางเขน 2


การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี

อ่านแล้วถูกใจช่วยกันกดไลค์แฟนเพจของเว็บมังงะฮอร์เร่อกันด้วยนะจ๊ะ คลิกที่นี่เลยแฟนเพจ อ่านการ์ตูนฟรี

ติ ชมเว็บไซต์ แนะนำแนวการ์ตูนที่ชอบ ด้วย account google หรือ facebook ได้ที่หน้าพูดคุยกัน ติดต่อแอดมิน หรือคอมเม้นท์ในหน้าการ์ตูนที่ชอบได้เลยจ้า

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

!!!ขายไฟล์การ์ตูน อยู่ที่ไหนก็โหลดอ่านได้สะดวก สนุกเว่อร์!!! คลิกที่การ์ตูนเพื่อดูราคาและหน้าตัวอย่าง โอนเงินแล้วรอรับลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้เลย มีบัญชี Paypal รองรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะ ติดต่อแม่ค้า Line ไอดี fattycatty อีเมล richyamazon@gmail.com

ขายการ์ตูนออนไลน์ Cheese เล่ม 12 ขายการ์ตูนออนไลน์ Cheese เล่ม 14 ขายการ์ตูนออนไลน์ Cherry เล่ม 2 ขายการ์ตูนออนไลน์ Doki เล่ม 3 ขายการ์ตูนออนไลน์ First Love เล่ม 6 ขายการ์ตูนออนไลน์ First Love เล่ม 8 ขายการ์ตูนออนไลน์ First Love เล่ม 9 ขายการ์ตูนออนไลน์ First Love เล่ม 10 ขายการ์ตูนออนไลน์ First Love เล่ม 12 ขายการ์ตูนออนไลน์ First Love เล่ม 24 ขายการ์ตูนออนไลน์ Freshy เล่ม 15 ขายการ์ตูนออนไลน์ Freshy เล่ม 18 ขายการ์ตูนออนไลน์ Freshy เล่ม 23 ขายการ์ตูนออนไลน์ Freshy เล่ม 31 ขายการ์ตูนออนไลน์ Freshy เล่ม 33 ขายการ์ตูนออนไลน์ Hello เล่ม 21 ขายการ์ตูนออนไลน์ Hello เล่ม 28 ขายการ์ตูนออนไลน์ Hello เล่ม 43 ขายการ์ตูนออนไลน์ Hi School เล่ม 1 ขายการ์ตูนออนไลน์ Hi School เล่ม 3 ขายการ์ตูนออนไลน์ Honey เล่ม 5 ขายการ์ตูนออนไลน์ Honey เล่ม 10 ขายการ์ตูนออนไลน์ Honey เล่ม 14 ขายการ์ตูนออนไลน์ Honey เล่ม 18 ขายการ์ตูนออนไลน์ Honey เล่ม 22 ขายการ์ตูนออนไลน์ Hyper Love เล่ม 1 ขายการ์ตูนออนไลน์ Hyper Love เล่ม 2 ขายการ์ตูนออนไลน์ Lemon เล่ม 4 ขายการ์ตูนออนไลน์ Love Love เล่ม 1 ขายการ์ตูนออนไลน์ Love Love เล่ม 6 ขายการ์ตูนออนไลน์ Love Love เล่ม 8 ขายการ์ตูนออนไลน์ Love Love เล่ม 10 ขายการ์ตูนออนไลน์ Love Story เล่ม 2 ขายการ์ตูนออนไลน์ Love Story เล่ม 7 ขายการ์ตูนออนไลน์ Love Story เล่ม 23 ขายการ์ตูนออนไลน์ Love Story เล่ม 25 ขายการ์ตูนออนไลน์ Lovely เล่ม 4 ขายการ์ตูนออนไลน์ Magic Love เล่ม 2 ขายการ์ตูนออนไลน์ Magic Love เล่ม 10 ขายการ์ตูนออนไลน์ Magic Love เล่ม 11 ขายการ์ตูนออนไลน์ Magic Love เล่ม 16 ขายการ์ตูนออนไลน์ Marmalade เล่ม 1 ขายการ์ตูนออนไลน์ Marmalade เล่ม 8 ขายการ์ตูนออนไลน์ Marmalade เล่ม 10 ขายการ์ตูนออนไลน์ Marmalade เล่ม 28 ขายการ์ตูนออนไลน์ Puppy Love เล่ม 18 ขายการ์ตูนออนไลน์ Puppy Love เล่ม 19 ขายการ์ตูนออนไลน์ Spice Girl เล่ม 3 ขายการ์ตูนออนไลน์ Spice Girl เล่ม 5 ขายการ์ตูนออนไลน์ Strawberry เล่ม 5 ขายการ์ตูนออนไลน์ Strawberry เล่ม 10 ขายการ์ตูนออนไลน์ Sweet Heart เล่ม 11 ขายการ์ตูนออนไลน์ Teenage เล่ม 6 ขายการ์ตูนออนไลน์ Teenage เล่ม 7 ขายการ์ตูนออนไลน์ Teenage เล่ม 8 ขายการ์ตูนออนไลน์ Teenage เล่ม 16 ขายการ์ตูนออนไลน์ Teenage เล่ม 17 ขายการ์ตูนออนไลน์ Venus เล่ม 1 ขายการ์ตูนออนไลน์ Venus เล่ม 14 ขายการ์ตูนออนไลน์ มายฮาร์ทฟอร์ยู ขายการ์ตูนออนไลน์ สาวซ่าส์อ่อนรัก ขายการ์ตูนออนไลน์ หนุ่มละอ่อนกะล่อนรัก ขายการ์ตูนออนไลน์ หนุ่มหน้ามนตัวแสบ ขายการ์ตูนออนไลน์ หวงรักคุณชายไฮโซ ขายการ์ตูนออนไลน์ หัวใจไขว่คว้ารัก ขายการ์ตูนออนไลน์ เซี้ยวนักรักซะเลย ขายการ์ตูนออนไลน์ แฟนใครหนอหล่อชะมัด ขายการ์ตูนออนไลน์ Darling เล่ม 42 ขายการ์ตูนออนไลน์ Darling เล่ม 43 ขายการ์ตูนออนไลน์ Darling เล่ม 44 ขายการ์ตูนออนไลน์ Darling เล่ม 45 ขายการ์ตูนออนไลน์ Lady เล่ม 14 ขายการ์ตูนออนไลน์ Lady เล่ม 23 ขายการ์ตูนออนไลน์ Lady เล่ม 58 ขายการ์ตูนออนไลน์ My Dear เล่ม 39 ขายการ์ตูนออนไลน์ My Dear เล่ม 40 ขายการ์ตูนออนไลน์ My Dear เล่ม 41 ขายการ์ตูนออนไลน์ My Dear เล่ม 42 ขายการ์ตูนออนไลน์ Prince เล่ม 22 ขายการ์ตูนออนไลน์ Prince เล่ม 23 ขายการ์ตูนออนไลน์ Prince เล่ม 25 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 37 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 65 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 70 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 73 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 85 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 86 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 131 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 132 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 154 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 174 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 175 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 177 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 178 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 210 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 220 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 231 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 238 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 239 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 240 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 279 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 280 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 284 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 285 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 286 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 329 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 330 ขายการ์ตูนออนไลน์ Romance เล่ม 331 ขายการ์ตูนออนไลน์ Special Romance เล่ม 16 ขายการ์ตูนออนไลน์ คู่รักเฉพาะกิจ ขายการ์ตูนออนไลน์ ตกหลุมรักหนุ่มไฮโซ ขายการ์ตูนออนไลน์ บอดี้การ์ดเจ้าปัญหา ขายการ์ตูนออนไลน์ เจ้าสาวไร้เดียงสา ขายการ์ตูนออนไลน์ คู่รักนิรันดร 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ คู่รักนิรันดร 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ คู่รักนิรันดร 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ ชะตารัก 2 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ ชะตารัก 2 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ นางฟ้าซาตาน 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ นางฟ้าซาตาน 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ นางฟ้าซาตาน 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ ฝ่าฝันวันเกียรติยศ 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ ฝ่าฝันวันเกียรติยศ 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ ฝ่าฝันวันเกียรติยศ 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ ฤทธิ์รักคืนเดือนเพ็ญ 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ ฤทธิ์รักคืนเดือนเพ็ญ 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ ฤทธิ์รักคืนเดือนเพ็ญ 3 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ แฝดหนุ่มมะรุมมะตุ้มรัก 4 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ แฝดหนุ่มมะรุมมะตุ้มรัก 4 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ แฝดหนุ่มมะรุมมะตุ้มรัก 4 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ แฝดหนุ่มมะรุมมะตุ้มรัก 4 เล่มจบ  รวมเรื่องสั้น Miwa Sakai 14 เล่มจบ

กด Like เป็นกำลังใจให้แอดมินหน่อยนะจ๊ะ