Love Story เล่ม 20 พิษรักแรงแค้น ตอน ไม้กางเขน 1

ขายการ์ตูนออนไลน์ Darling เล่ม 30 ขายการ์ตูนออนไลน์ Darling เล่ม 31 การ์ตูน Darling เล่ม 33 การ์ตูน Darling เล่ม 34 การ์ตูน Darling เล่ม 36 การ์ตูน Lady เล่ม 42 การ์ตูน Lady เล่ม 52 การ์ตูน Lady เล่ม 62

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก

การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี, การ์ตูนผู้หญิง, อ่านหนังสือการ์ตูนฟรี, อ่านการ์ตูนหมึกจีน, อ่านการ์ตูนนิยาย, อ่านการ์ตูนโรแมนติก, การ์ตูนรัก, การ์ตูนนิยายโรแมนติก


Love Story เล่ม 20 พิษรักแรงแค้น ตอน ไม้กางเขน 2


การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี

อ่านแล้วถูกใจช่วยกันกดไลค์แฟนเพจของเว็บมังงะฮอร์เร่อกันด้วยนะจ๊ะ คลิกที่นี่เลยแฟนเพจ อ่านการ์ตูนฟรี

ติ ชมเว็บไซต์ แนะนำแนวการ์ตูนที่ชอบ ด้วย account google หรือ facebook ได้ที่หน้าพูดคุยกัน ติดต่อแอดมิน หรือคอมเม้นท์ในหน้าการ์ตูนที่ชอบได้เลยจ้า


10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต
ก่อนอื่น! ต้องขอทำความเข้าใจกันสักนิดเผื่อว่าจะมีใครงง… มังงะ ที่เรากำลังพูดถึงนี้หมายถึง หนังสือการ์ตูน ส่วนที่เราเห็นตัวการ์ตูนขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวปล่อยพลังใส่กันเป็นฉากๆ มีเสียงคนพากย์เพิ่มอรรถรสความเมามันส์แบบนั้นคือ อนิเมะ ส่วนมากแล้วการ์ตูนเรื่องนึงมักมีทั้งมังงะและอนิเมะ ใครชอบแบบไหนเลือกรับชมกันตามสะดวก และก็อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า วันนี้จะพูดถึง มังงะ ลองมาดู 10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต จะแจ่มแจ๋วขนาดไหนอย่าได้พลาดเชียว!

10. HunterxHunter

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 10. HunterxHunter

การ์ตูนมังงะที่เข้ามาในอันดับ 10 คือเรื่อง ฮันเตอร์ ฮันเตอร์ ที่เขียนโดย โยชิฮิโร โตกาชิ เป็นเรื่องราวการผจญภัยของ กอร์น ฟรีคส์ เด็กชายที่ออกตามหา จิน ฟรีคส์ ผู้เป็นพ่อ และมีความใฝฝันจะเป็นฮันเตอร์ตามรอยพ่อเช่นกัน เรื่องราวระหว่างการเดินทางของเด็กชายคนนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องไปอ่านกันดู ว่าแต่การ์ตูนเรื่องนี้…เขียนมากี่ปีแล้วนะ?


9. Berserk

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 9. Berserk

เบอร์เซิร์ก ที่เขียนโดย เคนทาโร่ มิอุระ เรื่องราวของ กัซ นักดาบในยุคกลางที่เข้าร่วมสงคราม และเข้าร่วมต่อสู้กับพระเจ้า การ์ตูนมังงะเรื่องนี้มีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการ์ตูนที่มียอดขายถล่มทลายอยู่ในอันดับต้นๆ เช่นกัน


8. Slam Dunk

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 8. Slam Dunk

การ์ตูนที่ปลุกกระแสกีฬาบาสเก็ตบอลได้เป็นอย่างดี! สแลมดังก์ เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเขียนโดย ทาเคฮิโกะ อิโนอุเอะ เรื่องราวของกีฬา ความรัก และพองเพื่อน ความน่าประทับใจเหล่านี้ไม่แปลกหรอก ที่เรื่องนี้จะเป็นการ์ตูนขวัญใจของใครหลายๆ คน

7. Fullmetal Alchemist

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 7. Fullmetal Alchemist

ฟูลเมทัลอัลเคมิสต์ หรือชื่อไทยว่า แขนกล คนแปรธาตุ เรื่องราวของสองพี่น้อง เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค ที่ศึกษาวิชาต้องห้ามอย่างการเล่นแร่แปรธาตุ เป็นการ์ตูนที่เขียนขึ้นโดย ฮิโระมุ อาราคาวะ เป็นมังงะที่อัดแน่นไปด้วยการต่อสู้สุดมันส์ แถมยังซ่อนฉากเรียกน้ำตาเอาไว้มากมายอีกด้วย

6. Fairy Tail

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 6. Fairy Tail

การ์ตูนแนวแฟนตาซีที่เขียนโดย ฮิโระ มาชิม่า เล่าถึงเรื่องราวความป่วน การต่อสู้ และการผจญภัยของเหล่าจอมเวทย์แห่งกิลด์ แฟรี่เทล การพบกันระหว่าง ลูซี่ หญิงสาวผู้มีความสามารถในการอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว กับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกรอิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ ทั้งสองคนได้ร่วมต่อสู่กับจอมเวทย์คนอื่นๆ จนนำไปสู่เรื่องราวความสนุกสนาน ณ ที่แห่งนี้


5. Bleach

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 5. Bleach

เทพมรณะ การ์ตูนชื่อดังผลงานการสร้างสรรค์ของ คุโบะ ไทเทะ เรื่องราวของ คุโรซากิ อิจิโกะ นักเรียนมัธยมปลายผู้สามารถมองเห็นวิญญาณ ได้พบกับยมฑูตนามว่า คุจิกิ ลูเคีย แล้วเรื่องราวความสนุกสุดมันส์ในการเป็นยมฑูตของอิจิโกะก็ได้เริ่มขึ้น


4. Death Note

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 4. Death Note

การ์ตูนแนวลึกลับ ผลงานเขียนเรื่องของ สึงุมิ โอบะ และวาดภาพโดย ทาเคชิ โอบาตะ เรื่องราวของยางามิ ไลท์ เด็กนักเรียนมัธยมปลายระดับหัวกะทิที่ได้พบกับสมุดเดธโน้ตของยมฑูต ลุค ที่สามารถฆ่าคนได้เพียงเขียนชื่อคนๆ นั้นลงในสมุดบันทึกเล่มนั้น ความเข้มข้นของเนื้อหา การหักมุม และมุขตลกร้ายที่แฝงอยู่ในเรื่องนำให้การ์ตูนเรื่องนี้กลายเป็นที่สนใจทั้ง มังงะ และอนิเมะเลยทีเดียว


3. Dragon Ball

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 3. Dragon Ball

ชาลา-เฮด-ชาลา เรื่องราวของการออกตามหาดราก้อนบอลให้ครบ 7 ลูก เพื่อขอพรหนึ่งข้อจากเทพเจ้ามังกร เป็นผลงานการเขียนของ โทริยาม่า อากิระ พูดถึงเรื่องนี้แล้ว… คงไม่มีใครไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้หรอกเนอะ เรียกได้ว่าหลายคนโตมากับการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนี้เลยล่ะ2. Naruto

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 2. Naruto

นินจาจอมคาถานารูโตะ เรื่องราวของเด็กหนุ่ม อุซึมากิ นารูโตะ ผู้มีปีศาจจิ้งจอกเก้าหางถูกผนึกไว้ในตัว! เขียนโดย มาซาชิ คิชิโมโตะ มังงะเรื่องนี้สร้างความสนุกให้กับผู้ชมมายาวนานกว่า 15 ปี จริงๆ แล้วเรื่องอื่นอาจจะนานกว่าอีก เพียงแต่เรื่องนี้เหล่าแฟนๆ ของนินจาหน้าแมวได้รับชมตอนจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ะสิ แถมตอนนี้ยังมีภาคต่อของลูกชายนารูโตะออกมาแล้ว ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสนุกสนานได้เท่ารุ่นพ่อรึเปล่า


1. One Piece

10 อันดับการ์ตูนมังงะที่ต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิต 1. One Piece

“ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย!” ประโยคที่ตัวเอกของเรื่องอย่าง กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง มังกี้ ดี ลูฟี่ พูดไว้อยู่เสมอ เรื่องราวการผจญภัยในยุคทองของโจรสลัดที่ออกตามล่าหา วันพีช เขียนโดย เออิจิโร่ โอดะ จัดว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังที่มีแฟนคลับมากที่สุดในโลกอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว ถ้านับเวลานี่ก็ปาเข้าไป 17 ปีแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะจบ…ได้ข่าวแว่วๆมา(อีกละ) ว่านักวาดเขาวางแผนตอนจบไว้อีก 10 ปีข้างหน้า…สู้ต่อไปนะลูฟี่ และแฟนคลับวันพีชทั้งหลาย

สุดยอดไปเลยนะเนี่ย! การ์ตูนมังงะแต่ละเรื่องนี่แทบจะเป็นตำนาน ที่เราบอกว่าต้องหามาอ่านสักครั้งในชีวิตก็เพราะไม่อยากให้คุณพลาด! เรื่องราวความสนุกครบรส กินใจแบบนี้ไง ชอบแนวไหนไปหาอ่านกันดู

 ที่มา https://daily.rabbit.co.th/การ์ตูนห้ามพลาด


Love Story เล่ม 20 พิษรักแรงแค้น ตอน ไม้กางเขน 2


การ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรีการ์ตูน, การ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนออนไลน์, อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น, อ่านการ์ตูนฟรี

อ่านแล้วถูกใจช่วยกันกดไลค์แฟนเพจของเว็บมังงะฮอร์เร่อกันด้วยนะจ๊ะ คลิกที่นี่เลยแฟนเพจ อ่านการ์ตูนฟรี

ติ ชมเว็บไซต์ แนะนำแนวการ์ตูนที่ชอบ ด้วย account google หรือ facebook ได้ที่หน้าพูดคุยกัน ติดต่อแอดมิน หรือคอมเม้นท์ในหน้าการ์ตูนที่ชอบได้เลยจ้า

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

!!!ขายไฟล์การ์ตูน อยู่ที่ไหนก็โหลดอ่านได้สะดวก สนุกเว่อร์!!! คลิกที่การ์ตูนเพื่อดูราคาและหน้าตัวอย่าง โอนเงินแล้วรอรับลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้เลย มีบัญชี Paypal รองรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะ ติดต่อแม่ค้า Line ไอดี fattycatty อีเมล richyamazon@gmail.com

การ์ตูน Beauty เล่ม 5 การ์ตูน Cherry เล่ม 1 การ์ตูน First Love เล่ม 2 การ์ตูน Hello เล่ม 7 การ์ตูน Hello เล่ม 15 การ์ตูน Honey เล่ม 17 การ์ตูน Love Story เล่ม 5 การ์ตูน Love Story เล่ม 8 การ์ตูน Love Story เล่ม 22 การ์ตูน Love Story เล่ม 27 การ์ตูน Pink เล่ม 23 การ์ตูน Strawberry เล่ม 11 การ์ตูน Teenage เล่ม 23 การ์ตูน Venus เล่ม 3 การ์ตูน Young One เล่ม 9 การ์ตูน ขี้เหร่แสนสวย การ์ตูน คู่แข่งแย่งกันรัก การ์ตูน น็อคซะเลยความรัก การ์ตูน บ๊ายบายมายเลิฟ การ์ตูน ยอดรักร้ายบริสุทธิ์ การ์ตูน รักต่างวัยใจตรงกัน การ์ตูน รักสลับร่าง การ์ตูน รักสุดหล่อไม่ง้อใคร การ์ตูน รักแรงแรงรัก การ์ตูน ลูกกวาดหลากรสรัก เล่ม 3 การ์ตูน Darling เล่ม 11 การ์ตูน Darling เล่ม 12 การ์ตูน Darling เล่ม 39 การ์ตูน Darling เล่ม 40 การ์ตูน Darling เล่ม 41 การ์ตูน Lady เล่ม 10 การ์ตูน Lady เล่ม 20 การ์ตูน Lady เล่ม 27 การ์ตูน Lady เล่ม 28 การ์ตูน Mini Romance เล่ม 21 การ์ตูน Mini Romance เล่ม 22 การ์ตูน My Dear เล่ม 11 การ์ตูน My Dear เล่ม 33 การ์ตูน My Dear เล่ม 35 การ์ตูน My Dear เล่ม 37 การ์ตูน My Dear เล่ม 38 การ์ตูน Prince เล่ม 13 การ์ตูน Prince เล่ม 21 การ์ตูน Romance เล่ม 2 การ์ตูน Romance เล่ม 12 การ์ตูน Romance เล่ม 26 การ์ตูน Romance เล่ม 27 การ์ตูน Romance เล่ม 29 การ์ตูน Romance เล่ม 30 การ์ตูน Romance เล่ม 49 การ์ตูน Romance เล่ม 53 การ์ตูน Romance เล่ม 57 การ์ตูน Romance เล่ม 58 การ์ตูน Romance เล่ม 138 การ์ตูน Romance เล่ม 149 การ์ตูน Romance เล่ม 166 การ์ตูน Romance เล่ม 168 การ์ตูน Romance เล่ม 169 การ์ตูน Romance เล่ม 173 การ์ตูน Romance เล่ม 182 การ์ตูน Romance เล่ม 273 การ์ตูน Romance เล่ม 274 การ์ตูน Romance เล่ม 276 การ์ตูน Romance เล่ม 319 การ์ตูน Romance เล่ม 320 การ์ตูน Romance เล่ม 321 การ์ตูน Series Romantic เล่ม 18 การ์ตูน Special Romance เล่ม 10 การ์ตูน Special Romance เล่ม 15 การ์ตูน วังวนในหัวใจ การ์ตูน เล่ห์รักปักหัวใจ 2 เล่มจบ  รวมเรื่องสั้น Miwa Sakai 14 เล่มจบ

ขายหนังสือ ผีโรงพยาบาล ขายหนังสือ ผีเพื่อนเฮี้ยน ขายหนังสือ ผีหลังห้อง เรื่องผีรอบโลก ขายหนังสือ ผีเอเชีย เรื่องผีรอบโลก ขายหนังสือ ผีหอพัก เรื่องผีรอบโลก       ขายหนังสือ ผีจีน เรื่องผีรอบโลก ขายหนังสือ ผีรัสเซียเรื่องผีรอบโลก ขายหนังสือ ผีอเมริกัน ผีรอบโลก ขายหนังสือ ผีข้างบ้าน ขายหนังสือ วิธีหลอนเรียกผี      

กด Like เป็นกำลังใจให้แอดมินหน่อยนะจ๊ะ